Reference site

                                                          
 
บริษัท นัทซึ จำกัด ดำเนินงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำภายใต้เครื่องหมายการค้า Sony Panasonic Bosch Samsung Ganz JVC Aver Cp-plus Uniview Hikvision Dahua TOA QSC DSC Tamron Computar Tplink Cisco Video Insight Milestonesys IP-COM Zkteco Geovision HIP Ruijei Longi และอื่นๆ อีกมากหมาย รวมถึงงานรับเหมา ติดตั้ง และดูแลระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบควบคุมการกระจายเสียง (Public Addressing) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) ระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control) และระบบป้องกันผู้บุกรุก (Intrusion or Burgar Alarm) โดยดำเนินงานมาเป็นระยะเวลามากว่า 15 ปี บริษัท นัทซึ จำกัด ได้รับการไว้วางใจในการติดตั้ง และดูแลระบบจากหลายโครงการ ซึ่งเป็นการรับประกันถึงประสบการณ์ การความชำนาญในงานระบบดังกล่าวได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นการยืนยันถึงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริง และมีคุณภาพ เหมาะสมกับงบประมาณของลูกค้า
 
© 2021-2031, Allright reserved by Natsu Co.,Ltd.